Türkiye Vestelleniyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Vestel Ticaret A.Ş. ’ne Büyükdere Caddesi No: 199 Levent, Şişli (Levent 199 Plaza)adresinde yer alan Vestel Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilecektir.

Elektronik ortamda onay alındıktan sonra ilgili sms no./e-mail adresine iletilecek onay teyidi:
Hangi iletişim türü kullanılıyorsa ona iletilmeli, hem SMS hem e-mail alındı ise her ikisine de gönderilmelidir.
SMS için:
Elektronik iletişim adresiniz onayınız doğrultusunda Vestel Ticaret A.Ş. tarafından ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacı ile veritabanımıza
kaydedilmiştir. Bizden ticari elektronik ileti almak istemiyorsanız red azıp 3325’e gönderebilirsiniz.
E-mail için:
Elektronik iletişim adresiniz onayınız doğrultusunda Vestel Ticaret A.Ş.tarafından ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacı ile veritabanımıza kaydedilmiştir. Bizden ticari elektronik ileti almak istemiyorsanız buraya tıklayarak üyelikten ayrılabilirsiniz gönderebilirsiniz.

VESTEL – SÜTAŞ KAMPANYASI KAPSAMINDA KAMPANYA KATILIMCILARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Vestel Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından yapılan bir adet
ankastre fırın, bir adet ankastre ocak ve bir adet ankastre davlumbazdan oluşan Vestel ankastre set satın alınması ve en geç 04.07.2017 tarihinde
montajının tamamlanması şartı ile 163,80 TL. Değerinde Sütaş paketinin Vestel müşterilerine hediye edilmesi kampanyasına katılan kişilerin kişisel
verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması ve 2. maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin
işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.
İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kampanya kapsamında toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ilgili kişilerin kampanyalardan faydalandırılmasını sağlamak da dahil olmak üzere Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları dahilinde işlenmektedir.
2. Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hallerde çalışanlara ait kişisel veriler, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imzalanması ile verilen veri sahibi rızası kapsamında işlenebilecektir.
Bu kapsamda kampanya katılımcılarının kimlik fotokopisinin temini ile birlikte elde edilen kan grubu ve din bilgileri Vestel Grup Şirketleri’nin yasal yükümlülükleri doğrultusunda ilgili kayıtların tutulması ve veri sahibinin kampanyadan faydalandırılması amaçlarıyla işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflara aktarılabilecektir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Kampanya kapsamında toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ilgili kişilerin kampanyalardan faydalandırılmasını sağlamak da dahil olmak üzere Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları dahilinde Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ile, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel veriler, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1, 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Grup Şirketleri Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Vestel Grup Şirketleri’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Sütaş Kampanyası Katılım Koşulları

• Kampanya 27 Mayıs-24 Haziran 2017 tarihleri arasında kampanyaya katılan Vestel yetkili satış noktalarından ve
vestel.com.tr’den yapılan Vestel ankastre fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan 3’lü set alımları için geçerlidir.
• Bahsi geçen ürünlerin hepsi tek seferde aynı satış noktasından tek faturada satın alınmış olmalıdır ve
aynı adrese montaj edilmelidir. Kampanya katılım hakkı kazanmak için, belirtilen tarihlerde yapılan set alımlarının
en geç 4 Temmuz 2017 tarihine kadar montaj edilmesi gerekmektedir.
• Kampanyaya dahil ürünler 7684, 7688, 8795 ve 1004 model fırınlardan
biri ile set edilecek herhangi bir Vestel ankastre ocak ve herhangi bir Vestel ankastre davlumbazdan oluşacak setlerdir.
• Kampanya katılım kodu ürün montajı sonrasında tüketiciye SMS ile iletildiğinden,
kampanyaya katılım sağlamak için öncelikle;
yetkili Vestel satış noktalarında iletişim izni verilmesi gerekmektedir.
Satış noktalarında iletişim izni alınmadığı takdirde,
ürünün montajı yapıldıktan sonra kampanya katılım kodu ulaşmadığında,
Vestel Müşteri Hizmetleri üzerinden iletişim izni verilebilecek ve kampanya kodu alınabilecektir.
Kampanya katılım kodu kişiye özeldir ve tek kullanımlıktır, kod geçerlilik süresi 1 haftadır.
• 200 TL Sütaş paketi değeri, ortalama piyasa market fiyatları göz önüne alınarak hesaplanmıştır.
Kampanya 1000 adet stokla sınırlıdır. Kampanya kurgusunda oluşacak değişiklik hakkı Vestel Ticaret A.Ş.’ye aittir.
Ayrıntılı bilgi www.vestel.com.tr, Vestel Müşteri Hattı: 850 222 41 23
WhatsApp: 0536 075 41 23. Tüketici kayıt süreci aşağıdaki gibi olacaktır.
1. Tüketici www.vestel.com.tr adresindeki kampanya sayfasına gelerek, ilgili kampanya sayfasında,
kampanya kodunu, kayıt için geçerli bilgileri, adres bilgilerini tam ve doğru bir şekilde kaydetmelidir.
2. Tüketiciden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki iletişim izinlerini onaylamalıdır.
3. Tüketici, hediye ürünün sevk edilmesini istediği haftayı seçmelidir.
Adres bölümünde girilen her il bilgisi için teslim edilecek gün bilgisi sistemde otomatik olarak gösterilecektir,
tüketici hafta tercihini yapacaktır.
Kampanya kodu ile vestel.com.tr’de formun doldurulması sonrası paket teslimatı formda girilen adrese sağlanacaktır.
Form doldurulduktan sonra teslimat tarihi ve adresi değiştirilemez.
Hediye gönderimi bir kez yapılır. Tüketicinin, seçtiği teslimat haftasındaki gün teslimat için gelinmesi fakat
adresinde bulunmaması durumunda gönderim tekrar yapılmayacaktır.
Belirtilen teslimat tarihinde Vestel’den kaynaklanmayan herhangi bir sorun yaşanması durumunda
tüketici ile teyitleşme koşulu ile Sütaş teslimat gününü değiştirme hakkını saklı tutar.
Kargonun teslimat yapamadığı noktalardaki tüketiciler,
paketlerini kendilerine en yakın ilgili kargo noktasından teslim alabilirler.
Paketleri kargo şubesine ulaştığında SMS’le kendilerine bilgi verilecektir.

BAŞVURU FORMU

 • AD*
  Lütfen boş bırakmayın
 • SOYAD*
  Lütfen boş bırakmayın
 • KURULUM KODU*
  Lütfen boş bırakmayın
 • E-POSTA*
  Lütfen boş bırakmayın
 • CEP TELEFONU*
  Lütfen boş bırakmayın
 • 2.CEP TELEFONU
  Lütfen boş bırakmayın
 • İL*
  Lütfen boş bırakmayın
 • İLÇE*
  Lütfen boş bırakmayın
 • SEMT*
  Lütfen boş bırakmayın
 • POSTA KODU
  Lütfen boş bırakmayın
 • ADRES*
  Lütfen boş bırakmayın
  *Lütfen cadde/sokak adı, apartman adı, bina kapı no ve daire no bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girerek kayıt yapınız.
 • TESLİMAT İSTENEN HAFTA*
  Lütfen boş bırakmayın
 •  
  *Sütaş paketiniz 19-21 Temmuz tarihleri arasında adresinize ulaşacaktır
 • Lütfen seçiniz
 • Lütfen seçiniz
 • Lütfen seçiniz
Vestel.com.tr web sitesini ekran okuyucu uygulama modunda çalıştırmak için tıklayınız

BAŞARILI!

EMİN MİSİN?

EVET HAYIR