KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret A.Ş. ( bundan sonra “Vestel” olarak anılacaktır) tarafından Vestel markalı 3’lü ankastre set alan veri sahiplerinin kampanya kapsamında Sütaş markalı Lezzet Paketi hediyesi talebine istinaden kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunmasi Ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.


1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Vestel markalı 3’lü ankastre set almanız neticesinde yararlandığınız kampanya uyarınca Sütaş markalı Lezzet Paketi hediyesi talebinize istinaden Vestel tarafından işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; kampanyadan yararlanabilmeniz ve bu doğrultuda yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.’ye ve Sütaşın belirleyeceği dağıtıcılara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Vestel markalı 3’lü ankastre set almanız dolayısıyla yararlandığınız kampanya kapsamında internet sayfası üzerinden elektronik ortamda Sütaş markalı Lezzet Paketi hediyesi talebinize istinaden otomatik yollarla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak; yazılı bir şekilde Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak, vestelticaret@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Vestel’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@vestel.com.tr adresine iletebilirsiniz. .

BAŞARILI!

EMİN MİSİN?

EVET HAYIR